Imprimir aquesta pàgina

Projecte Educatiu

L'escola Pilar Mestres - Jaume Torrens és una escola pública que es defineix com a escola catalana, activa, no confessional, plural i integradora, oberta, científica, arrelada al medi, sensible amb el medi ambient i transparent en la seva gestió.

Els objectius del nostre projecte d'escola són:

  • Vetllar per al desenvolupament integral dels nostres alumnes, a nivell emocional, físic, social i cognitiu tot atenent la diversitat i la singularitat de cadascun d'ells.
  • Promoure entre els nostres alumnes valors com el respecte, la solidaritat i la responsabilitat per tal que esdevinguin bons ciutadans.
  • Acompanyar els nostres alumnes en el seu procés de consecució de les competències bàsiques que els permetran afrontar els reptes que se'ls vagin plantejant.
  • Ajudar-los a treure el màxim rendiment acadèmic fomentant l'interès per descobrir i conèixer i l'esforç en el treball.
  • Fomentar un bon ambient entre tota la comunitat educativa a través del diàleg i la cooperació.
  • Optimitzar al màxim els recursos materials i humans del Centre.

 

Es contempla l'atenció a la diversitat a partir de diferents agrupaments dels alumnes en grups reduïts (racons, grups de reforç i tallers), desboblaments i des de l'aula d'educació especial amb la col·laboració de l'Equip d'Atenció Psicopedagògica dels Serveis Educatius del Departament.

Es parteix d'una metodologia competencial basada en l'observació directa, l'experimentació, la manipulació i la cretivitat a Eduació Infantil on s'utilitzen gran varietat de recursos i materials prescindint del llibre de text. A mida que els alumnes van creixent, es van introduint aspectes de treball sistemàtic, sense deixar de contemplar els aprenentatges basats en l'experiència i en la recerca,  així com aspectes de treball cooperatiu i d'equip. A Cicle Inicial s'introdueixen alguns llibres, bàsicament quadernets de matemàtiques i de llengua. A partir de Cicle Mitjà s'introdueixen els llibres de text per a la majoria de les assignatures. 

Es valora molt l'intercanvi d'experiències entre els alumnes dels diferents nivells i es fomenta el gust per compartir i/o preparar activitats per als altres (exposicions, representacions teatrals, lectures en veu alta, padrins de lectura, acompanyament de grans a petits en les sortides...)

D'acord amb les àrees del currículum s'organitzen sortides i colònies. Una sortida trimestral fora del poble, una altra d'entorn poper i colònies a final de cada cicle. També es programen l'assistència a activitats culturals de música, teatre i anglès.

Al llarg del curs es realitzen diverses activitats complementàries: projectes de col·laboració amb diferents entitats del poble, taller d'escacs, tallers de sensibilització mediambiental, cursos de seguretat viària, celebració de les festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi), celebració de la Setmana Cultural, Setmana de la Solidaritat, Festa de Fi de Curs...

Pel que fa la projecte lingüístic, la llengua catalana és la llengua vehicular dels aprenentages, la llengua castellana s'introdueix a primer de primària i l'anglesa a P3.

A partir de 3r, els llibres són socialitzats. El material que s'utilitza a l'escola és comunitari.

A través de la pàgina web, de les exposicions temàtiques i activitats obertes... l'escola mostra i comparteix amb les famílies tot allò que hi va succeïnt en el seu dia a dia. Com a mesura d'estalvi i consciència ecològia, la comunicació escola-famílies es fa, en gran mesura,  a través del correu electrònic.

 

Llegiu el document sencer aquí

 

Aquí podeu accedir al nostre projecte lingüístic de centre